Skip to main content

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling, waarbij een onpartijdige derde – de mediator- de interactie en communicatie tussen partijen begeleidt en partijen helpt om vanuit hun werkelijke belangen tot voor beide partijen optimale en gezamenlijke besluitvorming en oplossing te komen. De mediator heeft hierin een begeleidende rol. De partijen zelf bepalen de uitkomst van een mediation.

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation is een vorm van geschiloplossing door middel van mediation, waarbij bedrijven, ondernemers, instellingen of andere professionele partijen zijn betrokken. Het betreffen bijvoorbeeld geschillen die over samenwerking, inkoop, verkoop, overname, fusie, reorganisatie gaan, maar het kan ook gaan over contractuele kwesties of issues tussen bestuur, aandeelhouder of toezichthouder.

Waarom mediation?

Of samen aan tafel gaan zitten om te onderzoeken of – en zo ja – welke mogelijkheden er wel zijn om er samen uit te komen of het conflict aan een derde, zoals een rechter of arbiter voorleggen en iemand anders voor u laten beslissen, dat is een groot verschil. Mediation betekent voor u dat u zelf meedenkt en bouwt aan een oplossing en dit niet aan een derde overlaat.

Aanpak

Met respect voor de autonomie van partijen, met gevoel voor wat er speelt in de dynamiek van een conflict en vanuit inhoudelijke kennis geeft Anneke Tilma sturing aan een mediationtraject. Door haar juridische achtergrond en zeer ruime ervaring in de profit en non profit sector kan zij complexe zaken aan en is zij in staat tot vastlegging van de afspraken.

Met partijen gezamenlijk of ieder afzonderlijk bespreekt en analyseert Anneke Tilma wat er speelt, waar het werkelijk omdraait en welke belangen er spelen. Denkrichtingen en oplossingsrichtingen worden geïnventariseerd. Onderhandelingen hierover worden begeleid, die vervolgens tot de gewenste afspraken kunnen leiden.

Onafhankelijkheid, autonomie van partijen en kennis van zaken zowel op inhoud als t.a.v. de dynamiek van een conflict staan bij Anneke Tilma centraal.

Pre(ventive) mediation

Juist ter voorkoming van geschillen gaan partijen onder leiding van dezelfde onafhankelijke mediator met elkaar in gesprek.

NMF register mediator

Anneke Tilma is erkend door - en geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland, afgekort MfN (voorheen NMI). De beroepsregels van de MfN zijn een waarborg voor kwaliteit.
Vakbekwaam, onafhankelijk en onpartijdig, dat zijn de basiskenmerken van een MfN registermediator. Kennis en vaardigheden worden bijgehouden via permanente educatie. Dit geldt ook voor co-mediators met wie soms wordt samenwerkt. De werkzaamheden vinden plaats conform het reglement en de gedragsregels van de MFN . Anneke Tilma is aangesloten bij de klachtregeling en de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de MFN.